OFF BRATISLAVA 2019

dogmatiX

Jubilejný desiaty ročník festivalu OFF Bratislava si dal pod názvom dogmatiX za úlohu vytvoriť priestor na odhaľovanie ideologických dogiem, spoločenských predsudkov a inštitucionalizovaných uhlov pohľadu. Pozýva umelcov hovoriť o zavedených a ustálených názoroch, princípoch, rozoberať oficiálny systém zásad určujúcich vieru, morálku a správanie sa. Sme pripravení spochybniť špecifické doktríny autoritatívne stanovené, predpísané a vyhlásené konkrétnymi spoločenskými skupinami ako nespochybniteľné pravdy.

Pevne stanovený, autoritatívny názor, výpoveď či zásada, tak sa vo všeobecnosti definuje slovo gréckeho pôvodu dogma. Historicky nemá vyslovene negatívny kontext, skôr naopak. Pre náboženské ideológie je to záruka možnosti spasenia, niečo, čomu sa oplatí dôverovať. V slovníku súčasnej spoločnosti však tento pojem nesie v prevažnej miere negatívnu konotáciu.

Je len veľmi tenká hranica medzi dogmou a pravdou. To, čo sa časom prežije, je dogma. Skôr než sa tak stane, však často býva argumentom uzurpácie práva a páchania nespravodlivosti. Spoločnosť s touto skúsenosťou je voči dogmám opatrná. Nakoľko sme však schopní rozlíšiť účelové autoritárske tvrdenia od faktov, či spochybniť názor niekoho, kto oplýva mocou, a je naozaj v záujme ľudstva vždy rozlišovať dogmu od objektívnej reality? Ten, kto verí, väčšinou nechce spochybňovať. Pre určitú skupinu ľudí môže byť práve viera, hoci aj v rozpore s racionálnym uvažovaním, efektívnym nástrojom na prežitie, ktoré dodáva pocit súdržnosti a bezpečia. A pokiaľ tým nie sú obmedzované práva iných na odlišné presvedčenie, nemusí táto ilúzia niesť striktne negatívny podtext.

Faktom je, že aj keď rozpoznáme prelud dogmy od skutočnosti, náš prístup k nej býva rôzny. Môžeme sa ju snažiť ignorovať, kritizovať, bojovať proti nej alebo ju schvaľovať. V tejto súvislosti predstavovalo umenie vždy veľmi aktívny nástroj, buď v zmysle propagandy, alebo opozície. Pre schopnosť umenia masovo komunikovať prostredníctvom estetického zážitku je podstatná jeho presviedčacia sila. Niekedy na to postačí aj prosté konštatovanie stavu bez hodnotiaceho podtónu. Akými dogmami, predsudkami a autoritatívnymi stanoviskami sa zaoberá súčasná fotografická a mediálna tvorba, keď na ne môže slobodne reflektovať.

Výber autorov tohtoročného festivalu ponúka veľmi široký záber umeleckých a ideových spôsobov spracovania tejto problematiky, od reportážnych dokumentov, v ktorých porozumieť prekonávaniu istej dogmy či predsudku vyplýva z oboznámenia sa s kontextom, až po výsostne konceptuálne diela, využívajúce hyperbolu či satiru. Od klasickej čiernobielej fotografie až po multimediálne projekty a inštalácie, táto téma našla na výstave rôznorodú podobu, tak z hľadiska zvoleného média, ako aj z hľadiska zaangažovanosti umelca. Niektoré vystavené projekty reflektujú osobný život autora a dogmy, s ktorými sa sám stretáva. Iných umelcov dogmatické praktiky zaujali ako pozorovateľov svojou vážnosťou a pálčivosťou, ktorá ich núti reagovať. Tak historické ako aj aktuálne námety len podčiarkujú skutočnosť, že umenie a jeho tvorcovia nezostávajú voči týmto javom ľahostajní.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.