OFF BRATISLAVA

PERSONA INCOGNITA

Je to ľudstvo, ktoré je najviac fascinované samo sebou. Naša seba-reflexia, ktorú sa snažíme pochopiť, preniknúť skrz ňu a milovať ju, nás nikdy nenechá na pokoji. To je dôvod, prečo ľudia inštinktívne pretvárajú obraz seba samých.

15. ročník festivalu OFF Bratislava, s názvom PERSONA INCOGNITA, sa ponára do zložitosti zahalených identít a skrytých postáv. Skúma témy poznávania a seba-objavovania. Už od pradávna človek túžil nastavovať zrkadlo podobám svojho vlastného ja – ega a skrývať svoju vlastnú identitu. Maska, fenomén prechádzajúci naprieč všetkými kultúrami i celou históriou ľudského druhu, nás neustále sprevádza bez ohľadu na časové či geografické obmedzenia. Masku vytvára človek-umelec nielen z túžby návratu k pôvodným koreňom a mýtom, ale tiež ako prostriedok vyrovnania sa so sebou. Maska je akási sofistikovaná forma preniknutia do tajov vlastnej existencie a pretvorenia jej základov a zákonitostí.

Motív masky je univerzálne zrozumiteľný a rozpoznateľný symbol, ako aj objekt primárnej kultúrnej dôležitosti. Či už má rituálne, ceremoniálne, divadelné, ochranné alebo dekoratívne využitie, je viac než jasné, že sa nutne musí odzrkadliť aj v umeleckej tvorbe. Spektrum prístupov k túžbe po seba-transformácii sa začína hrou na prestrojovanie a predstieranie a končí pri dokonalej zmene správania a identity z fyzického aj psychologického hľadiska. Maskovanie, zakrývanie a pretvarovanie s nami, v prenesenom zmysle slova, prechádza celým životom. Našu tvár a vlastne celú našu identitu môžeme v momente uschovať za nepriepustnú clonu. Dôležité je naše prijatie významu toho, čo maska predstavuje. Známe sa stáva tajomným a zahalené elementy stavebnou jednotkou nového výtvoru.

Pôvodne ľudia používali masku k uzmiereniu sa s prírodou, so záhadnými a desivými javmi neznáma, k boju s démonmi a mystickými silami. Jedinci zrodení vo veku vedeckého pokroku si tiež nasadzujú masku, aby čelili prírode, aby demystifikovali svet záhad a tajomna a aby odkryli doposiaľ nepoznané. Ich maska má stále určitú mystickú silu, stále s ňou cítia určitú jednotu, ktorá im pomáha rozptýliť strach a nadobudnúť istoty. Duchovia, s ktorými bojovali naši predkovia, boli imaginárnymi výplodmi ich mysle. Moderní ľudia sa stretávajú s duchmi, ktorí sú zhmotnením ich kreativity a predstavivosti v podobe súčasných technológií.

Zakladateľ analytickej psychológie Carl Jung nazval ľudskú masku Persona. Videl ju ako zvyk či systém správania, ktorý sme si vytvorili ako pomôcku pre vyrovnanie sa a prispôsobenie sa reálnemu svetu. Persona je neviditeľný most spájajúci skryté aspekty ľudského ja s dennou realitou. Tohtoročný festival OFF Bratislava sa podujíma porozumieť skrytým skutočnostiam a maskovaným stránkam osobnosti jednotlivca či skupiny. Hľadá spoločný základ v pochopení a v objavení nových spôsobov akceptácie a zmierenia sa s vlastným pohľadom na seba samých a na svet okolo nás. Pamätaj, OSOBA NEZNÁMA si ty!

Text: Dušan Kochol, Kamila Musilová

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Nad podujatím prebral záštitu primátor hlavného mesta SR Bratislava.